Смета расходов НОУ «Саноат Техника Универсал» по занятиям повышения квалификации и переподготовки кадров для работников  

Направления обучения
Автокара хайдовчиларининг малакасини ошириш
Автомобилларга техник хизмат курсатувчи техник механикларни кайта тайёрлаш
Автотранспорт хайдовчиларининг мехнат мухофазаси, техника ва йул харакати хавфсизлиги буйича укув семинар тренинг машгулотлари 
Барча турдаги кран машинистларининг малакасини ошириш
Босим остида идишлар билан ишловчиларнинг малакасини ошириш
Газ тулдириш шахобчалари операторлари ва газ тулдирувчиларнинг малакасини ошириш
ГВС ни улчов лаборантлар учун мехнатни мухофаза килиш масалалари буйича малака ошириш 
Дизел станциялари машинистлари учун малака ошириш 
Компрессор курилмалари машинистлари малакасини ошириш
Экскаватор машинистлари малакасини ошириш
Цемент агрегатлари машинистлари малакасини ошириш
Нефт ва газ кудукларини бургилаш техникларини малакасини ошириш
Нефт ва газ саноати корхоналари мухандис-техник ходимларининг малакасини ошириш
Нефт ва газ кудукларини бургуловчи ёрдамчиси малакасини ошириш
Нефт ва газни кайта ишлаш
Ошпазларни кайта тайёрлаш
Аргон гази ёрдамида пайвандловчиларни тайёрлаш
Ишчи, мухандис ва рахбар ходимларни ёнгин хавфсизлиги буйича малакасини ошириш
Газ хужалиги хавфсизлиги коидалари
Босим остидаги идишлар билан ишлаганда хавфсизлик талаблари
Факел системаси хавфсизлиги талаблари 
Саноат сохасида мехнат мухофазаси ва техника хавфсизлиги буйича семинар тренинг
Саноат корхоналари мухандис техник ходимлари малакасини ошириш  ПДК по (ОТиТБ)
Саноат ткорхоналари созловчи (слесарь)лар малакасини ошириш 
Саноат корхоналарида баландликда ишловчиларни малакасини ошириш
Саноат корхоналари козонхона операторларининг малакасини ошириш 
Тикув буюмлари модельер конструкторларини кайта тайёрлаш.
Токарь-фрезировщиклар малакасини ошириш
Трактор (экскаватор, бульдозер) хайдовчиларини малакасини ошириш
Хавфли юк ташувчи автомашина хайдовчиларининг саноат хавфсизлиги буйича малакасини ошириш
Электргазпайвандловчиларни кайта тайёрлаш
Электрикларни кайта тайёрлаш
Электргазпайвандловчиларни малакасини ошириш
Юк илдирувчилар малакасини ошириш
Электрикларни малакасини ошириш
Юкларни кучириш буйича ишлаб чикариш ишларини хавфсизлигига жавобгар шахсларнинг малакасини ошириш 
Курувчилар малакасини ошириш
Хаво таркибида водород –сульфид (сераводород) микдори юкори булганда газоконденсат конларида ишловчиларни мехнат мухофазаси ва техника хавфсизлиги буйича семинар тренинг
Хавода газ кушилганда уни улчовчи лаборантларни малакасини ошириш
Трактор (экскаватор, бульдозер) хайдовчиларини кайта тайёрлаш